Get Adobe Flash player

บริษัท จุลการ จำกัด ได้ขยายธุรกิจทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ โดยได้ร่วมทุนกับกลุ่มสัตวแพทย์ ผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยง การจัดการ การป้องกันโรค ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการคำนวนต้นทุนสูตรอาหารสัตว์  บริษัทฯ เจริญเติบโตและขยายเข้าสู่การจัดหาและคัดเลือกคุณภาพวัตถุดิบ เพื่อเสนอต่อ เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบทางเลือก(Alternative Raw Material) เพื่อนำมาทดแทนวัตถุดิบหลักในประเทศไทยที่นับวันจะหายากและมีราคาสูงขึ้นทุกวัน  นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสินค้าในหมวดเครื่องจักรอันทันสมัยในการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ เช่นเครื่องบีบอัดวัตถุดิบให้สุกด้วยความร้อน( Extruder ) , เครื่องผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Briquette Macines ) และเครื่องหีบน้ำมัน(Oil Press) ทั้งชนิดหีบร้อนและหีบเย็น จากประเทศยูเครน

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการลูกค้าในวงการเกษตรและปศุสัตว์ ด้วยวิวัฒนาการ ทั้งในด้านเทคโนโลยี การให้บริการหลังการขาย ตลอดจนการพัฒนาวิชาการเพื่อนำเอาสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์เสนอให้กับลูกค้าเพื่อพัฒนาวงการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ให้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกต่อไปในอนาคต.

Extruder E-150

bacteria purifying for cattle, swine and poultry .This machine is designed for production of mixed fodders with increased digestibility

เพิ่มเติม...

Cooler device OE-1000

built in directly a line. storage. It prevents heat buildup which can cause adverse effect on meal quality.

เพิ่มเติม...

Extruder EB-350 70

model is used for briquetting of reedsExtruder EB-350 70 Bronto is designed for fuel briquettes (fire logs) production. Principally this

เพิ่มเติม...

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น

วัตถุดิบหลักชนิดหนึ่งที่ใช้ในสัดส่วนมากที่สุดในสูตรอาหารสัตว์ ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เพิมเติม..

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลือง

เป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารสัตว์ที่สำคัญอีกประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งโภชนะที่สำคัญในการสร้างผลผลิตของสตว์เศษรฐกิจ

เพิ่มเติม..

มันสำปะหลัง

ประเทศไทยสามารถปลูกมันสำปะหลังได้ปริมาณมากพอใช้ในประเทศและมีส่วนเกินมากพอที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

เพิ่มเติม...

Meat and Bone Meal

คือเศษเนื้อหมูและเนื้อไก่ที่เหลือจากโรงเชือด หรือได้จากร้านอาหารที่มีเครือข่าย เช่น Mc Donald ,KFC นำมาผ่านขบวนการบดและอบแห้งด้วยความร้อนสูง

เพิมเติม..

เมล็ดคาโนล่า

เป็นพืชน้ำมันชนิดหนึ่งปลูกขึ้นมากในเขตประเทศที่มีอากาศเย็น เช่นยุโรปตอนเหนือ คานาดา โดยเฉพาะประเทศคานาดาได้นำเอา เมล็ด Rape Seed

เพิ่มเติม...

Spent Tea Leave

ปัจจุบันคนรุ่นไม่นิยมดื่มชาเขียวกันเป็นอันมาก บริษัทผู้ผลิตชาพร้อมดื่มจึงเติบโตและมีการแข่งขันทางด้านการตลาดอย่างไม่เคยมีมาก่อน

เพิ่มเติม...